Egzaminy

30 marca 2017

Addvantage - Cambridge exam partnership programme

CAMBRIDGE ENGLISHEgzaminy uznawane na całym świecie

KETPETFCECAECPEBEC

 

Cer­ty­fi­ka­ty Cam­brid­ge English to pre­sti­żo­we kwa­li­fi­ka­cje potwier­dza­ją­ce zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go, na pozio­mie od pod­sta­wo­we­go do naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go, któ­re uzna­ją róż­ne odmia­ny języ­ka angiel­skie­go, w tym ame­ry­kań­ski i bry­tyj­ski. Spraw­dza­ją naj­waż­niej­sze umie­jęt­no­ści języ­ko­we: czy­ta­nie, pisa­nie, mówie­nie i słu­cha­nie. Są opra­co­wa­ne tak, aby oce­nić spraw­ność komu­ni­ka­cji w praw­dzi­wych sytu­acjach życio­wych.

 

Powo­dy, dla któ­rych war­to zda­wać egza­mi­ny Cam­brid­ge English:

 • dają hono­ro­wa­ny na całym świe­cie cer­ty­fi­kat, potwier­dza­ją­cy zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go, zgod­ny ze Ska­lą Pozio­mów Rady Euro­py (CEFR)
 • są wyko­rzy­sty­wa­ne przez pra­co­daw­ców w kra­ju i za gra­ni­cą do celów rekru­ta­cyj­nych, a tak­że w pro­ce­sie awan­su zawo­do­we­go pra­cow­ni­ków
 • są wyko­rzy­sty­wa­ne przez ponad 160 uczel­ni wyż­szych w Pol­sce i 2 tysią­ce za gra­ni­cą w pro­ce­sie rekru­ta­cji na stu­dia
 • dają moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach wymia­ny mię­dzy­uczel­nia­nej
 • zwal­nia­ją z zajęć z języ­ka angiel­skie­go na uczel­niach wyż­szych w Pol­sce
 • zwal­nia­ją z egza­mi­nów koń­co­wych z języ­ka angiel­skie­go (wybra­ne uczel­nie) w Pol­sce
 • są uzna­wa­ne w toku stu­diów dok­to­ranc­kich
 • są uzna­wa­ne przez MEN jako udo­ku­men­to­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji języ­ko­wych prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych i pilo­tów wycie­czek
 • upraw­nia­ją do naucza­nia języ­ka angiel­skie­go w przed­szko­lach, szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach oraz lice­ach w Pol­sce przy odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu peda­go­gicz­nym (FCE, CAE, CPE)
 • są hono­ro­wa­ne przez MSZ jako potwier­dze­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych do nada­nia stop­nia dyplo­ma­tycz­ne­go (CEFR: C1, C2)
 • są hono­ro­wa­ne przez Urząd Służ­by Cywil­nej jako udo­ku­men­to­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji języ­ko­wych wyma­ga­nych od pra­cow­ni­ków pol­skiej służ­by cywil­nej.

10 października 2016

Newsletter no.75

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

13 maja 2013

Darmowy test TOEIC

29 kwietnia 2013

LINGUATON NAS KRĘCI

2 lutego 2013

BEC pretest

30 października 2012

Egzamin Toeic

22 października 2012

Warsztaty TOEIC


Projekt i wykonanie: Enzo