Powrót do listy

Co nowego?

27 listopada 2011

JĘZYKI EUROPY POTRZEBNE OD ZARAZ

JĘZYKI EUROPY POTRZEBNE OD ZARAZ -  kon­kurs na krót­ki film zachę­ca­ją­cy do nauki języ­ków obcych.
Ter­min zgło­szeń: 20 stycz­nia 2012 r.
Orga­ni­za­to­rzy: Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Jako­ści w Naucza­niu Języ­ków Obcych PASE i Szko­ła Języ­ka Angiel­skie­go House of English.

Warun­ki:

1. Do kon­kur­su moż­na przy­stą­pić indy­wi­du­al­ne lub gru­po­wo (mak­sy­mal­nie 5 osób).

2. Pra­ce uczest­ni­ków będą oce­nia­ne w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: 13-17 lat i powy­żej 17 lat.

3. Czas trwa­nia fil­mu – od 30 sekund do 2 minut.

Nagro­da­mi w kon­kur­sie będą: udział w obo­zach języ­ko­wych, kame­ry i apa­ra­ty cyfro­we, lap­to­py, pro­gra­my mul­ti­me­dial­ne, książ­ki, słow­ni­ki oraz inne mate­ria­ły do nauki języ­ków obcych.

Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­słać na adres jed­ne­go z orga­ni­za­to­rów kon­kur­su:
1) Sto­wa­rzy­sze­nie PASE:
- e-mail: pase@pase.pl,
- adres pocz­to­wy: ul. Wyszo­grodz­ka 6, 03 337 War­sza­wa,
2) House of English: 
- e-mail: office@houseofenglish.com.pl,
- adres pocz­to­wy: ul. Konop­nic­kiej 2, 39-100 Rop­czy­ce.

wię­cej na : KONKURS

 


Projekt i wykonanie: Enzo