Co to jest e-linguaton?

To stworzona dla Was i ciągle doskonalona  platforma on-line, która odzwierciedla przebieg każdej lekcji. Znaj­dziesz na niej mate­ria­ły z zajęć, zada­nia domo­we, ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne, testy, nowe słow­nic­two, lin­ki do stron edu­ka­cyj­nych i słow­ni­ków, nagra­nia audio i video i mnó­stwo innych cie­ka­wych rze­czy – wszyst­ko powią­za­ne ze zre­ali­zo­wa­ny­mi zaję­cia­mi. Dzię­ki e-lin­gu­aton masz sta­ły dostęp do tego, co dzie­je się na kur­sie i możesz być na bie­żą­co, nawet jeśli byłeś/aś nie­obec­ny/a na zaję­ciach. Poprzez platformę możesz kontaktować się ze swoim lektorem oraz lektor może przekazywać ważne informacje dotyczące  wydarzeń w szkole. Na platformie jest również mnóstwo innych, funkcjonalnych udogodnień.