Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Regulamin

 1. Pod­mio­tem pro­wa­dzą­cym kur­sy ofe­ro­wa­ne na linguaton.pl, przy uży­ciu e-linguaton.pl jest: Lin­gu­aton Spół­ka Jaw­na Jani­szew­ska i Wspól­ni­cy ul. Paśni­kow­skie­go 4a, 20-707 Lublin NIP: 712-10-38-465 REGON: 430532089 Dane kon­tak­to­we: tel. 815278817, 815340899, ema­il: kontakt@linguaton.pl
 2. Uczest­ni­kiem kur­sów j. angiel­skiego orga­ni­zo­wa­nych przez LINGUATON może zostać każ­dy, kto przy­stąpi do testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego (z zastrze­że­niem pkt 4) i zapła­ci cenę kur­su zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym regu­la­mi­nem kur­sów i cen­ni­kiem. Aktu­alny regu­la­min kur­sów oraz obo­wią­zu­jący cen­nik dostęp­ne są na linguaton.pl/regulamin i linguaton.pl/oferta.
 3. Uczest­nik kur­su ma pra­wo i obo­wią­zek korzy­sta­nia w trak­cie kur­su z plat­formy e-lin­gu­aton, któ­ra sta­no­wi inte­gral­ną część sys­te­mu naucza­nia sto­so­wa­ne­go przez LINGUATON. W celu uzy­ska­nia dostę­pu do plat­formy uczest­nik kur­su powi­nien zapo­znać się i zaak­cep­to­wać warun­ki niniej­szego regu­la­minu. W przy­padku osób mało­let­nich, akcep­ta­cji doko­nuje Rodzic/Opiekun. Pra­wo do korzy­sta­nia z plat­for­my e-lin­gu­aton przy­słu­gu­je uczest­ni­ko­wi kur­su w trak­cie trwa­nia kur­su oraz przez okres 10 lat od zakoń­cze­nia kur­su.
 4. Każ­dy uczest­nik kur­su otrzy­mu­je warun­ki uczest­nic­twa w kur­sie na plat­for­mie e-lin­gu­aton i poda­ny adres e-mail. Warun­ki kur­su nale­ży zaak­cep­to­wać na plat­for­mie e-lin­gu­aton przed roz­po­czę­ciem zajęć. Warun­ki kur­su osób nie­peł­no­let­nich potwier­dza Opiekun/Rodzic na kon­cie rodzi­ca na plat­for­mie e-lin­gu­aton. 
 5. Z obo­wiązku przy­stą­pie­nia do testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego, o któ­rym mowa w pkt 1, zwol­nieni są ci, któ­rzy udo­ku­men­tują zna­jo­mość języ­ka na pozio­mie FCE lub CAE oraz uczest­nicy kur­sów na pozio­mie Begin­ners.
 6. Kur­sy pro­wa­dzone są na nastę­pu­ją­cych pozio­mach:
  1. dla doro­słych
   1 Begin­ner Począt­ku­ją­cy   2 s.
   Ele­men­tary  Pod­sta­wowy A1  2 s. 
   3 Pre-Inter­me­dia­te  Niski śred­nio­zaaw. A2  2 s.
   4 Inter­me­diate  Śred­nio­za­awan­so­wany B1 2 s.
   5 Inter­me­dia­te Plus Śred­nio­za­awan­so­wany plus B1+ 2 s.
   6 Upper-Inter­me­dia­te  Wyso­ki śred­nio­zaaw. B2 2 s.
   7 Upper-Inter­me­dia­te Plus FCE B2+ 2 s.
   8 Advan­ced  Zaawan­so­wa­ny C1 2-4 s.
   9 Pro­fi­ciency   Bie­gły C2  2-4 s. 
  2. dla mło­dzie­ży
   1 Begin­ner Począt­ku­ją­cy A0 2 s.
   Ele­men­tary Pod­sta­wowy A1 2 s.
   3 Pre-Inter­me­dia­te  Niski śred­nio­zaaw.  A2 2 s. 
   Inter­me­diate Śred­nio­za­awan­so­wany B1  2 s.
   5 Inter­me­dia­te Plus Śred­nio­za­awan­so­wany plus B1+ 2 s.
   6 Upper-Inter­me­dia­te  Wyso­ki śred­nio­zaaw. B2 2 s.
   7 Upper-Inter­me­dia­te Plus FCE B2+ 2 s.
   8 Pre Advan­ced Zaawan­so­wa­ny C1 2 s.
   10 Advan­ced  Zaawan­so­wa­ny C1 2 s.
   11 Pro­fi­ciency   Bie­gły C2  2-4 s. 
  3. dla dzie­ci 3 - 12 lat
   1 Kids 3-5 lat 2–6 s.
   2 Kids 6 lat 2 s.
   3 Star­ter 2 s.
   4 Begin­ner 2 s.
   5 Begin­ner Plus 2 s.
   6 Fal­se begin­ner 2 s.
   7 Fal­se begin­ner plus 2 s.
   8 Ele­men­ta­ry 2 s.
   9 Pre-Inter­me­dia­te 2 s.
   10 Inter­me­dia­te 2 s. 
 7. Kur­sy pro­wa­dzo­ne są sta­cjo­nar­nie lub on-line. W przy­pad­ku zaist­nie­nia oko­licz­no­ści unie­moż­li­wia­ją­cych prowadzenie/kontynuowanie kur­sów sta­cjo­nar­nych, kur­sy będą prowadzone/kontynuowane wyłącz­nie on-line do cza­su usta­nia tych oko­licz­no­ści. Ewen­tu­al­na zmia­na for­my kur­su sta­cjo­nar­ne­go na kurs on-line lub kur­su on-line na sta­cjo­nar­ny nie powo­du­je zmia­ny ceny kur­su.

 8. Zaję­cia pro­wa­dzone są w gru­pach od 8 do 12 osób. Zaję­cia mogą odby­wać się w gru­pach mniej­szych niż 8 osób po uisz­cze­niu przez uczest­ni­ków dodat­ko­wej opła­ty wyrów­naw­czej okre­ślo­nej przez LINGUATON do 30 paź­dzier­nika (semestr zimo­wy) i/lub 28 lute­go (semestr let­ni).

 9. W przy­padku, gdy z powo­du bra­ku zgo­dy uczest­ni­ków na doko­na­nie opła­ty wyrów­naw­czej, nie jest moż­liwe utwo­rze­nie gru­py:

  1. zosta­nie roz­wią­zana gru­pa za zwro­tem wpła­co­nej opła­ty, po potrą­ce­niu kosz­tów odby­tych zajęć, lub
  2. za zgo­dą uczest­nika zosta­nie on prze­nie­siony do innej gru­py na tym samym pozio­mie, lub
  3. za zgo­dą uczest­ni­ków pozo­sta­łych w gru­pie ilość godzin lek­cyj­nych kur­su w seme­strze zosta­nie dosto­so­wa­na do wyso­ko­ści opłat przez nich wnie­sio­nych
 10. Zapła­ta za kurs, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym cen­ni­kiem, dostęp­nym na linguaton.pl/oferta/, doko­ny­wana jest w for­mie zali­czek w okre­ślo­nych poni­żej okre­sach roz­li­cze­nio­wych, a osta­tecz­ne ich roz­li­cze­nie, pro­por­cjo­nal­nie do świad­czo­nej usłu­gi, nastę­pu­je na koniec okre­sów roz­li­cze­nio­wych.
 11. Akcep­to­wa­ne for­my płat­no­ści to: szyb­ki prze­lew (PayU), prze­lew tra­dy­cyj­ny lub gotów­ka. 
 12. Usta­la się nastę­pu­ją­ce okre­sy roz­li­cze­nio­we:
  1. Semestr let­ni – obej­mu­ją­cy mie­sią­ce od lute­go do czerw­ca dane­go roku kalen­da­rzo­we­go,
  2. Semestr zimo­wy – obej­mu­ją­cy mie­sią­ce od paź­dzier­ni­ka dane­go roku kalen­da­rzo­we­go do stycz­nia kolej­ne­go roku kalen­da­rzo­we­go.
 13. Kwo­ty i ter­mi­ny płat­no­ści okre­ślo­ne są w warun­kach kur­su na plat­for­mie e-lin­gu­aton dla każ­de­go uczest­ni­ka, z tym zastrze­że­niem, że pierw­sza rata płat­na jest w ter­mi­nie 7 dni od daty roz­po­czę­cia kur­su. W tym samym ter­mi­nie moż­li­we jest uisz­cze­nie całej kwo­ty prze­wi­dzia­nej za dany okres roz­li­cze­nio­wy.
 14. Osta­tecz­ne roz­li­cze­nie okre­sów roz­li­cze­nio­wych nastę­pu­je na pod­sta­wie licz­by godzin lek­cyj­nych zade­kla­ro­wa­nych w warun­kach kur­su na plat­for­mie e-lin­gu­aton na dany semestr oraz fak­tycz­nie zre­ali­zo­wa­nych przez LINGUATON, nie­za­leż­nie od obec­no­ści uczest­ni­ka na danych zaję­ciach i powo­du ewen­tu­al­nej absen­cji.
 15. Oso­by zde­cy­do­wane prze­rwać naukę w seme­strze let­nim zobo­wią­zane są zgło­sić ten fakt naj­póź­niej do 30 stycz­nia.
 16. Oso­by zde­cy­do­wane kon­ty­nu­ować naukę w kolej­nym roku szkol­nym powin­ny wpła­cić do 30 czerw­ca kwo­tę 100 zł tytu­łem zalicz­ki na poczet ceny za kurs w kolej­nym roku szkol­nym. Wpła­ta zalicz­ki sta­no­wi pod­sta­wę do przy­pi­sa­nia uczest­ni­ka do gru­py kon­ty­nu­ują­cej naukę w kolej­nym roku szkol­nym, pod warun­kiem zaak­cep­to­wa­nia przez uczest­ni­ka (mailo­wo, tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście) pro­po­no­wa­nych przez Lin­gu­aton ter­mi­nów oraz godzin zajęć, naj­póź­niej do koń­ca pierw­sze­go tygo­dnia wrze­śnia. Brak akcep­ta­cji ter­mi­nów oraz godzin zajęć we wska­za­nym ter­mi­nie jest rów­no­znacz­ny z rezy­gna­cją uczest­ni­ka z kon­ty­nu­owa­nia nauki w pro­po­no­wa­nej gru­pie. Nie wyklu­cza to moż­li­wo­ści dołą­cze­nia przez uczest­ni­ka do innej gru­py, w któ­rej są wol­ne miej­sca.
 17. Moż­na uzy­skać boni­fi­katy w zakre­sie cen kur­sów wyni­ka­ją­cych z aktu­al­nego cen­nika. Mak­sy­malna war­tość boni­fi­kat nie może prze­kro­czyć 200 zł. Boni­fi­katy przy­słu­gują w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  Kur­sy 30h/45h/60h Kur­sy Kids 15h zniż­ka dla:
  50zł 25zł wpła­ca­ją­cych z góry za jeden semestr
  50zł 25zł kon­ty­nu­ują­cych naukę powy­żej roku
  50zł 25zł człon­ków jed­nej rodzi­ny
  50zł - stu­den­tów
 18. W razie uchy­bie­nia ter­mi­nom płat­no­ści:
  1. w przy­padku bra­ku miejsc w danej gru­pie, LINGUATON może odmó­wić przy­ję­cia uczest­nika na kurs, chy­ba że uczest­nik wyra­zi zgo­dę na prze­nie­sie­nie do innej gru­py, zgod­nej z posia­da­nymi umie­jęt­no­ściami języ­ko­wymi usta­lo­nymi w teście kwa­li­fi­ka­cyj­nym, o któ­rym mowa w pkt 1 lub pkt 4 Regu­la­mi­nu
  2. w przy­padku ist­nie­nia wol­nych miejsc w danej gru­pie, uczest­nik może kon­ty­nu­ować naukę w danej gru­pie z tym, że:
   1. tra­ci pra­wo do jed­nej z przy­słu­gu­ją­cych mu boni­fi­kat
   2. uczest­nik, któ­remu nie przy­słu­gi­wało pra­wo do boni­fi­kat wno­si dodat­kowo opła­tę za semestr w wyso­ko­ści 50 zł lub 25 zł. (patrz pkt 14)
 19. Każ­dy uczest­nik może zre­zy­gno­wać z uczest­nic­twa w kur­sie na nastę­pu­ją­cych zasa­dach:
  1. Naj­póź­niej do 7 dni przed roz­po­czę­ciem  seme­stru zimo­we­go bez żad­nych dodat­ko­wych opłat

  2. Naj­póź­niej do 7 dni po roz­po­czę­ciu zimo­we­go i/lub let­nie­go seme­stru bez żad­nych opłat, jeże­li uczest­nik udo­ku­men­tuje nie­moż­ność uczest­ni­cze­nia w kur­sie z powo­du ter­minu innych zajęć obo­wiąz­ko­wych koli­du­ją­cych z ter­mi­nem kur­su, a LINGUATON nie może zapew­nić alter­na­tyw­nego ter­minu zajęć, któ­ry umoż­li­wiałby uczest­ni­kowi odby­wa­nie dane­go kur­su,

  3. uczest­nik może zre­zy­gno­wać z kur­su w seme­strze let­nim bez żad­nych opłat powia­da­mia­jąc LINGUATON o tym fak­cie naj­póź­niej do 30 stycz­nia.

 20. Uczest­nik kur­su ma pra­wo do rezy­gna­cji z kur­su z zacho­wa­niem 30 – dnio­wego okre­su wypo­wie­dze­nia od dnia zło­że­nia na piśmie oświad­cze­nia o rezy­gna­cji.
 21. W przy­padku uisz­cze­nia przez uczest­nika kwot, o któ­rych mowa w pkt 8 – 13 Regu­la­minu, a następ­nie zło­że­nia oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z uczęsz­cza­nia na kurs, LINGUATON zobo­wią­zuje się do zwro­tu wnie­sio­nych kwot, po odli­cze­niu kwot odpo­wia­da­ją­cych zakre­sowi wyko­na­nych świad­czeń przez LINGUATON. Zwrot nastę­puje na wska­zany przez uczestnika/opiekuna rachu­nek ban­kowy lub gotów­ką w ter­mi­nie 7 dni od dnia zło­że­nia pisem­nego oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z kon­ty­nu­owa­nia nauki.
 22. Zaję­cia odby­wają się w godzi­nach usta­lo­nych przez LINGUATON, któ­ry po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z uczest­ni­kami gru­py jest upraw­niony do doko­na­nia zmian godzin zajęć.
 23. Semestr zimo­wy koń­czy się testem kwa­li­fi­ku­ją­cym uczest­nika do dal­szej nauki w tej samej gru­pie. Uczest­ni­kom, któ­rzy nie zali­czą testu w ter­mi­nie okre­ślo­nym przez lek­tora przy­słu­guje jeden test popraw­kowy przed roz­po­czę­ciem nowe­go seme­stru. Nie­za­li­cze­nie testu popraw­ko­wego rów­no­znaczne jest z prze­nie­sie­niem uczest­nika do innej gru­py, odpo­wia­da­ją­cej posia­da­nym umie­jęt­no­ściom języ­ko­wym lub w przy­padku bra­ku miejsc w gru­pie wła­ści­wej dla dane­go uczest­nika, zakoń­cze­niem nauki w LINGUATON. Nie­obec­ność na teście koń­co­wym rów­no­znaczna jest z nie­za­li­cze­niem testu, o ile nie zosta­nie wcze­śniej uspra­wie­dli­wio­na.
 24. Każ­dy kurs koń­czy się egza­mi­nem wewnętrz­nym. Pozy­tywny wynik egza­minu kwa­li­fi­kuje do przej­ścia na poziom wyż­szy. Egza­min odby­wa się na iden­tycz­nych zasa­dach jak test spraw­dza­jący po seme­strze zimo­wym. Uczest­nicy otrzy­mują na koniec kur­su cer­ty­fi­katy ukoń­cze­nia kur­su z oce­ną lub cer­ty­fi­katy uczest­nic­twa w kur­sie.

  Oce­ny na cer­ty­fi­ka­tach są nastę­pu­jące:

  com­ple­ted with satis­fac­tory results dosta­teczny  (3.0) (3.5)
  com­ple­ted with good results dobry (4.0) (4.5)
  com­ple­ted with very good results  bar­dzo dobry (5.0)
  com­ple­ted with distinc­tion  celu­jący (6.0)
 25. Rodzice/Opiekun mało­let­niego uczest­nika kur­su otrzy­mują poprzez plat­for­mę e-lin­gu­aton raz w seme­strze opi­nię o jego postę­pach w nauce spo­rzą­dzoną przez lek­to­ra.
 26. LINGUATON pono­si odpo­wie­dzial­ność za bez­pie­czeń­stwo dzie­ci wyłącz­nie na tere­nie budyn­ku szko­ły i tyl­ko w cza­sie trwa­nia zapla­no­wa­nych zajęć. Rodzice/opiekunowie zobo­wią­za­ni są zapew­nić opie­kę dzie­ciom nie­zwłocz­nie przed i po zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez LINGUATON.
 27. Dla uczest­ni­ków osią­ga­ją­cych bar­dzo dobre wyni­ki mogą być przy­zna­ne nagro­dy i wyróż­nie­nia.
 28. Poli­ty­ka prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych jest dostęp­na na stro­nie linguaton.pl/klauzula-rodo/
 29. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem zasto­so­wa­nie mają prze­pisy Kodek­sy Cywil­ne­go.
 30. Powyż­szy Regu­la­min obo­wią­zuje od 15 grud­nia 2020 r.

 


Projekt i wykonanie: Enzo