Powrót do listy

Co nowego?

30 stycznia 2020

Warsztaty metodyczne dla anglistów

Moi Dro­dzy!!!

Ogła­sza­my jedy­ne w swo­im rodza­ju, nie­po­wta­rzal­ne warsz­ta­ty meto­dycz­ne dla angli­stów. 

Nasi naj­lep­si z naj­lep­szych przy­go­to­wa­li nie­sa­mo­wi­ty pro­gram, w któ­rym dowiesz się jak zapew­nić płyn­ność i odpo­wied­nie tem­po naucza­nia, jak zna­leźć z ucznia­mi wspól­ny język, jak zaszcze­pić w uczniach fascy­na­cję języ­kiem czy jak dosto­so­wać tre­ści i spo­sób ucze­nia do potrzeb i wie­ku uczniów. 

Te warsz­ta­ty otwo­rzą Ci gło­wę na inne spo­so­by naucza­nia, niż te, któ­re znasz ze szko­ły. 

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. 

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz tutaj


Projekt i wykonanie: Enzo