Powrót do listy

Co nowego?

14 marca 2020

Linguaton - co dalej z zajęciami?

Dro­dzy Lin­gu­ato­no­wi­cze!

Szcze­gól­ne oko­licz­no­ści wyma­ga­ją szcze­gól­nych środ­ków.

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że od ponie­dział­ku (16 mar­ca) roz­po­czy­na­my nasze kur­sy w for­mie on-line za pośred­nic­twem plat­for­my ZOOM, któ­ra prze­nie­sie nasze zaję­cia w świat wir­tu­al­ny. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy prób­ne lek­cje dla róż­nych grup wie­ko­wych i prze­ko­na­li­śmy się, że cha­rak­ter zajęć nie zmie­nił się. Zmie­ni­ło się jedy­nie miej­sce. W ten spo­sób kon­ty­nu­uje­my kur­sy i reali­zu­je­my pro­gram bez koniecz­no­ści wydłu­ża­nia seme­stru na okres waka­cyj­ny.  

Zaję­cia odby­wać się będą Z DOMU zgod­nie z dotych­cza­so­wym har­mo­no­gra­mem.

Tuż przed roz­po­czę­ciem zajęć pro­szę przy­go­to­wać komputer/laptop/smartphone. Do zajęć potrzeb­ny jest mikro­fon, słuchawki/głośniki i kamer­ka inter­ne­to­wa (każ­dy lap­top, smart­pho­ne, tablet ma to wbu­do­wa­ne). War­to spraw­dzić przed zaję­cia­mi, czy wszyst­ko dzia­ła spraw­nie.

Od swo­je­go lek­to­ra otrzy­ma­cie link do swo­je­go wir­tu­al­ne­go kur­su, któ­ry będzie potrzeb­ny do zalo­go­wa­nia się przed każ­dy­mi zaję­cia­mi. Będzie go moż­na rów­nież zna­leźć w ostat­nich zaję­ciach na plat­for­mie e-lin­gu­aton. 

Mamy nadzie­ję, że nowa plat­for­ma wzbu­dzi Wasz entu­zjazm i poka­że­my sobie i świa­tu, że nawet w tak trud­nych oko­licz­no­ściach potra­fi­my pra­co­wać i uczyć się. 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje lek­tor zamie­ści na plat­for­mie e-lin­gu­aton i prze­śle w osob­nym mailu. 

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań pro­si­my o kon­takt mailo­wy na adres: kontakt@linguaton.pl 

Pozdra­wia­my,

Dbaj­my o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo i #ZOSTAŃWDOMU.

 

Poni­żej link to fil­mi­ku poka­zu­ją­ce­go jak wyglą­da ZOOM


Projekt i wykonanie: Enzo