Powrót do listy

Co nowego?

6 kwietnia 2012

Przyszłość Strefy Euro

PRZYSZŁOŚĆ STREFY EURO

Lin­gu­aton jest spon­so­rem II Edy­cji Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji „Przy­szłość Stre­fy Euro”, któ­ra

odbę­dzie się w dniu 17 kwiet­nia 2012 roku na Wydzia­le Eko­no­micz­nym UMCS. Kon­fe­ren­cji patro­nu­je Pre­zy­dent Lubli­na. Jej celem jest pre­zen­ta­cja opi­nii eks­per­tów i uczest­ni­ków życia gospo­dar­cze­go na tema­ty zwią­za­ne ze stre­fą euro, oraz pobu­dza­nie świa­do­mo­ści mło­dych ludzi, na temat tego co ich ota­cza.

Oma­wia­ne zagad­nie­nia mają istot­ny wpływ  na życie gospo­dar­cze w naszym kra­ju. Dotar­cie z pomy­sła­mi na nowe roz­wią­za­nia wyma­ga jed­nak zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go.

Ze wszech miar popie­ra­my takie ini­cja­ty­wy 


Projekt i wykonanie: Enzo