Powrót do listy

Co nowego?

8 października 2011

Sportspark - dni otwarte

DNI OTWARTE SPORTSPARK DLA POSIADACZY KARTY LINGUATON CLUB

24 – 30 paź­dzier­ni­ka 2011

 SPORTSPARK zapra­sza na siłow­nię, zaję­cia fit­ness, indo­or cyc­ling oraz squ­asha cał­ko­wi­cie za dar­mo.

 Dodat­ko­wo może­cie sko­rzy­stać z sau­ny, tre­nin­gu na siłow­ni oraz kon­sul­ta­cji z tre­ne­ra­mi – rów­nież gra­tis.

 Warun­kiem uczest­nic­twa w zaję­ciach fit­ness, indo­or cyc­ling i gry w squ­asha jest wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miej­sca. Rezer­wuj­cie!

- oso­bi­ście w recep­cji Klu­bu SPORTSPARK
- lub tele­fo­nicz­nie 81 56 18 444.

 ZAPRASZAMY


Projekt i wykonanie: Enzo