Powrót do listy

Co nowego?

13 października 2013

TEDxLUBLIN

 TEDxYouth@CzwartekHill 

 

17 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 14.14 w Inku­ba­to­rze Medial­no-Arty­stycz­nym UMCS

TED jest ogól­no­świa­to­wą orga­ni­za­cją non-pro­fit, któ­rej celem jest sze­rze­nie war­to­ścio­wych idei.  Wszyst­ko zaczę­ło się w 1984 roku w Kali­for­nii, kie­dy to zor­ga­ni­zo­wa­no pierw­sze spo­tka­nie repre­zen­tan­tów trzech dzie­dzin życia: tech­no­lo­gii, roz­ryw­ki i desi­gnu (Tech­no­lo­gy, Enter­ta­in­ment, Design – TED).

Wię­cej info znaj­dzie­cie tutaj

 

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: Enzo