Powrót do listy

Co nowego?

25 czerwca 2014

Toefl Junior bezpłatnie

W naszej szko­le wszy­scy ucznio­wie w wie­ku 13-17 lat przy­stą­pi­li do egza­mi­nu TOEFL JUNIOR bez­płat­nie.

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy 15 sesji egza­mi­na­cyj­nych i gra­tu­lu­je­my wszyst­kim bar­dzo dobrych wyni­ków, szcze­gól­nie tym, któ­rzy uzy­ska­li mak­sy­mal­ną licz­bę 900 pun­ków i otrzy­ma­li w nagro­dę cer­ty­fi­kat rów­nież bez­płat­nie. 

TOEFL® Junior spraw­dza sto­pień bie­gło­ści w posłu­gi­wa­niu się języ­kiem prak­tycz­nym w śro­do­wi­sku  szkol­nym jak i codzien­nym życiu uczniów. Jest odpo­wied­nim egza­mi­nem dla osób, któ­re pla­nu­ją wyko­rzy­stać język angiel­ski, kon­ty­nu­ując naukę w zagra­nicz­nych lice­ach jak i gim­na­zjach i uczniów, któ­rzy w przy­szło­ści pla­nu­ją podejść do egza­mi­nu TOEFL® iBT, umoż­li­wia­ją­ce­go pod­ję­cie stu­diów na zagra­nicz­nych uczel­niach.

Egza­min TOEFL® Junior cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią w kra­jach anglo­ję­zycz­nych, w szko­łach języ­ko­wych, gim­na­zjach oraz lice­ach. Egza­min jest aktu­al­nie dostęp­ny w ponad 25 kra­jach.

Korzyści z egzaminu TOEFL

  • spraw­dza umie­jęt­no­ści rozu­mie­nia ze słu­chu i czy­ta­nia oraz zna­jo­mość gra­ma­ty­ki i słow­nic­twa w kon­tek­ście;
  • zapew­nia nie­za­leż­ną infor­ma­cję na temat postę­pów w nauce
  • pozwa­la obiek­tyw­nie okre­ślić poziom zaawan­so­wa­nia;
  • oce­nia roz­wój kom­pe­ten­cji języ­ko­wych w kon­tek­ście przy­go­to­wa­nia do dal­szej edu­ka­cji w języ­ku angiel­skim;
  • sta­no­wi cen­ny doda­tek do port­fo­lio uczniów.

Dowiedz się o egza­mi­nie TOEFL JUNIOR.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz na tej stro­nie.

Cena za Egza­min TOEFL Junior – 0 zł.

Cena za Cer­ty­fi­kat TOEFL Junior – 199.00 zł (dla chęt­nych).


Projekt i wykonanie: Enzo